ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή
Η εφαρμογή DINOSAURIA PARK ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ 800380657, με έδρα στον Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, Εκθεσιακό Κέντρο Γουβών, Τ.Κ. 71500, αριθ. ΓΕΜΗ 119266327000 (μέλος του Επιμελητήριου Ηρακλείου), τηλ. 0030 2810332089, e-mail: gdpr.dinosauriapark@gmail.com. Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Περιεχόμενο
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την Εταιρεία και ισχύει για κάθε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται στους Χρήστες της Εφαρμογής. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον κάθε Χρήστη της Εφαρμογής. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας ως ιδιοκτήτη της Εφαρμογής και Υπευθύνου Επεξεργασίας.
Η Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσοι μεταφορτώνουν (download), εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν την Εφαρμογή, περιηγούνται στο περιβάλλον της και λαμβάνουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Εφαρμογής, αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (σχόλια και κριτικές σε σελίδες και προφίλ της Εταιρείας), αξιολογούν την Εφαρμογή σε ιστοσελίδες τρίτων κ.ο.κ.. Στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

Πλαίσιο προστασίας
Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).
Πηγές Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω της Εφαρμογής ή/και με άλλους τρόπους (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.).
Δεσμευτικότητα
Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς, της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από την Εταιρεία.
Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική Απορρήτου στο πλαίσιο της χρήσης της Εφαρμογής και της αλληλεπίδρασης του με την Εταιρεία και το περιεχόμενο της Εφαρμογής.
Περιγραφή της Εφαρμογής
Η Εφαρμογή παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα να λαμβάνει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικές με τα εκθέματα του Πάρκου. Συγκεκριμένα, κάθε Χρήστης μπορεί να βρει στο περιβάλλον της Εφαρμογής πληροφορίες για τους δεινοσαύρους του θεματικού πάρκου της Εταιρείας, είτε αυτόματα μέσω ανίχνευσης της απόστασής του από τους Ειδικούς Πομπούς (bluetooth proximity beacons) όταν πλησιάζει κάποιο από τα εκθέματα, είτε χειροκίνητα από τη βάση δεδομένων της Εφαρμογής. Το περιεχόμενο της Εφαρμογής είναι κατάλληλο για Χρήστες κάθε ηλικίας.
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. «Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο», εδώ και Χρήστης)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. «Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του. «Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. «Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. «Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «Περιορισμός της επεξεργασίας» είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. «Εταιρεία» είναι η εταιρεία ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. «Χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο που εγκαθιστά και χρησιμοποιεί την Εφαρμογή. «Εφαρμογή» ή «DINOSAURIA PARK» είναι η εφαρμογή Dinosauria Park. «Υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους Χρήστες μέσα από το περιβάλλον της Εφαρμογής. «Πάρκο» είναι το θεματικό πάρκο Dinosauria Park της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή/και τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, e-mail: gdpr.dinosauriapark@gmail.com. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία Η Εφαρμογή συλλέγει προαιρετικώς δεδομένα της θέσης σας και συγκεκριμένα της απόστασής σας από τους ειδικούς πομπούς (bluetooth proximity beacons), εφόσον βρεθείτε στην εμβέλειά τους. Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, τηλέφωνο, social media κλπ), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε/στέλνετε. Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και προφίλ της Εταιρείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook, Google Maps κ.ο.κ., όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως μέλη, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των επιλογών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, και να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις κ.ο.κ.. Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών Η Εταιρεία δεν ζητά να αποκτήσει πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (ευαίσθητα). Οι Χρήστες οφείλουν να μην αποστέλλουν Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους. Η Εταιρεία θα διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία που τυχόν στέλνει ο Χρήστης και αποκαλύπτει δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη / τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Χρήστη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης. Αρχές Επεξεργασίας Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια, ώστε τα Δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Νομική βάση Επεξεργασίας - Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (λ.χ. συλλογή δεδομένων θέσης). - Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (λ.χ. έρευνες Δημοσίων Αρχών). - Επεξεργαζόμαστε δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου (λ.χ. ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία μέσω της υπηρεσίας Google Play Console). Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Εφόσον επιτρέψετε την πρόσβαση της Εφαρμογής στα δεδομένα της θέσης σας (τοποθεσία συσκευής), θα επεξεργαστούμε αυτά τα Δεδομένα, ώστε να ανιχνεύσουμε την εγγύτητα του τερματικού εξοπλισμού σας, μέσω τεχνολογίας bluetooth, προς τους ειδικούς πομπούς (bluetooth proximity beacons) που λειτουργούν στο Πάρκο. Η Εφαρμογή θα σας προβάλει τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στον πλησιέστερο στη συσκευή σας πομπό, κατά την περιήγησή σας στο Πάρκο. Η εμβέλεια των πομπών κυμαίνεται περί τα 60-70 μέτρα, συνεπώς κατά τη χρήση της Εφαρμογής έξω από το Πάρκο, η Εταιρεία δεν εντοπίζει τη γεωγραφική θέση της συσκευής σας. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω e-mail, τηλεφώνου, social media, τα επεξεργαζόμαστε ώστε να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τις Υπηρεσίες. Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς (profiles) και σελίδες (pages) της Εταιρείας στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook, Google Maps κ.ο.κ.. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες (social media) υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης. Δικαιώματα Υποκειμένου των Δεδομένων Η Εταιρεία παρέχει στα Υποκείμενα των Δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα: 1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης. 3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους. 4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. 5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. 6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). 7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στην Εταιρεία ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στη διεύθυνση: Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, Εκθεσιακό Κέντρο Γουβών, ΤΚ 71500 ή μέσω e-mail στο gdpr.dinosauriapark@gmail.com. Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν λήψης του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο e-mail: gdpr.dinosauriapark@gmail.com ή στο τηλ. 0030 2810332089. Η Εταιρεία μας είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr. Συγκατάθεση Υποκειμένου των Δεδομένων Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (λ.χ. μέσω ρυθμίσεων αδειών στην τερματική σας συσκευή), επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση. Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της. Κατά την πρώτη εκτέλεση της Εφαρμογής ενδέχεται να κληθείτε να δηλώσετε, μέσω σχετικών επιλογών στη συσκευή σας, αν επιθυμείτε να επιτρέψετε στην Εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε δεδομένα θέσης σας (ACCESS_FINE_LOCATION) και στη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας. Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα θέσης σας, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου απαιτείται, για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής, οι οποίοι αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Για τη χρήση της Εφαρμογής είναι προαιρετική η παροχή των δεδομένων και αδειών που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα ή/και τις άδειες που σας ζητούνται, δεν εμποδίζει τη χρήση της Εφαρμογής, ωστόσο θα μπορείτε να δείτε το περιεχόμενό της μόνο χειροκίνητα. Συγκατάθεση παιδιού: Σε περίπτωση εγκατάστασης της Εφαρμογής από ανήλικο, επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα θέσης του, κατόπιν συγκατάθεσης του, μόνο εάν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη της ηλικίας του. Εάν το παιδί δηλώσει ότι είναι κάτω των 15 ετών η Εφαρμογή θα λειτουργεί μόνο χειροκίνητα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ηλικίας από τον ανήλικο, τη, δε, ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου φέρουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια του παιδιού. Πρόσβαση στα Δεδομένα - Αποδέκτες Η Εταιρεία ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (PC, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Εφαρμογής, καθώς και (ii) για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση της Εφαρμογής (development). Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. hosting services). Για τον σκοπό αυτόν επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Εάν οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία, είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ο.Χ. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο. Τόπος τήρησης Δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, διατηρούνται σε data center εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και σε υπολογιστικά συστήματα της Εταιρείας (λ.χ. e-mails επικοινωνίας από Χρήστες). Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης: - Διατηρούμε δεδομένα θέσης του Χρήστη μόνο για όσο χρόνο βρίσκεται στην εμβέλεια των ειδικών πομπών του Πάρκου και εφόσον ο Χρήστης δεν έχει ανακαλέσει την άδεια πρόσβασης σε δεδομένα θέσης του που έχει χορηγήσει στην Εφαρμογή. - Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας με την Εταιρεία, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας. - Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ της Εταιρείας στα social media, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα της Εταιρείας, σχόλια σε αναρτήσεις της Εταιρείας κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα social media. Απόρρητο και ασφάλεια Δεδομένων - Ευθύνη Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών της Εφαρμογής, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού. Η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας και οι συνεργαζόμενοι «Εκτελούντες την Επεξεργασία» επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. H Εταιρεία δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Εφαρμογής, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα. Σε περίπτωση παραπομπής των Χρηστών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στην Εφαρμογή, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των Χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών Για κάθε διαφορά σας με την Εταιρεία, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας. Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου και τη λειτουργία της Εφαρμογής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια του Ηρακλείου. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Εφαρμογής, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τελευταία Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου: 27/7/2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Παλιά Αμερικάνικη Βάση, Γούρνες Ηράκλειο ΤΚ 71500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOCIAL MEDIA

Copyright © [hfe_current_year] [hfe_site_title] |